Logo / České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA

ukončená valná hromada

Hlasování bylo ukončeno
29.8.2020 | 23:55
Hlasovalo / potřebných hlasů
39/34
Hlasování je tedy
PLATNÉ

naši partneři

O fungování evh

Nebojte se elektronické valné hromady

Elektronická Valná hromada nebo eVH byla vytvořena pro účinné řízení a spravování našeho Sdružení v době, kdy členská základna dosahuje téměř pěti set členů a pracovní vytížení nás, pilotů, je vysoké. V posledních letech se ukázalo téměř nemožné zorganizovat usnášeníschopnou valnou hromadu hned napoprvé. A když už byla valná hromada usnášeníschopná, tak o důležitých věcech rozhodovalo sotva 15% přítomných členů Sdružení, kteří za pomoci delegačních lístků zastupovali jen těsnou většinu všech členů. Důvodů je samozřejmě mnoho. Nejčastěji naši členové uvedli jako důvod neúčasti plnění pracovních povinností, samozřejmě další roli hraje čerpání dovolené, lázní nebo prostě jen nezájem o dění ve Sdružení. Ať už jsou důvody jakékoli, rozvoj Internetu nám umožňuje řídit naše Sdružení novým způsobem. Samozřejmě každého asi napadají jednoduché otázky: Jak to vlastně bude fungovat? Nedojde k odcizení členské základny od výkonné rady? Bude se moci každý zúčastnit diskuse a vyjádřit svůj názor na dění? Bude k názoru jednotlivce vůbec přihlédnuto?

Při tvorbě nového systému jsme kladli důraz především na to, aby každý člen mohl vyjádřit svůj názor na práci a návrhy výkonné rady, případně přijít se svým vlastním řešením a získat pro ně podporu ostatních v elektronickém hlasování. Elektronická valná hromada se obsahem nebude v zásadě lišit od běžné valné hromady, na niž jste zvyklí. Největší změnou bude samozřejmě to, že se vše odehraje prostřednictvím webové stránky Sdružení. EVH se ve stanoveném období bude moci zúčastnit každý v pohodlí svého domova, na pracovní cestě v zahraničí nebo dovolené. EVH jsme koncipovali jako zjednodušený parlamentní systém, kdy výkonná ráda předstoupí před členy se svými návrhy, o nichž nechá diskutovat a později hlasovat členskou základnu. Samozřejmě v tomto procesu může každý člen prezentovat své přípomínky k předloženým návrhům výkonné rady. Prakticky to znamená, že celá eVH bude rozdělena na dvě části analogicky jako na klasické valné hromadě. První část jsme nazvali návrhovou a připomínkovou fází. V této části výkonná rada umístí na webovou stránku zprávu nebo soubor informací ve formě prezentace nebo textu, který by jinak byl prezentován na běžné valné hromadě. Dále výkonná rada předloží členům návrh usnesení. V této fázi eVH bude mít každý člen možnost se seznámit s předloženými informacemi, dále se bude se moci zúčastnit diskuse, případně předloží svůj návrh do usnesení. Tato část eVH bude trvat minimálně týden a bude k ní zřízeno neanonymní diskusní fórum. Po ukončení návrhové a připomínkové části eVH komise připraví návrh konečného usnesení, který předloží k elektronickému hlasování. V komisi bude zastoupen jeden člen výkonné rady a dva nečleni. Návrh konečného usnesení bude předložen do sedmi dnů od ukončení návrhové a připomínkové fáze. O každém bodu usnesení se bude hlasovat zvlášť. Každý bod usnesení bude opatřen jménem předkladatele a doporučením VR. Hlasovací fáze bude trvat nejméně týden.Hlasovací kvórum eVH je stejně jako na klasické valné hromadě nadpoloviční většina členů, pro přijetí návrhu usnesení je nutná většina hlasujících.

Výkonná rada si je vědoma, že ani nový systém nemůže zcela předejít problémům s účastí na eVH. V současné době však výkonné radě není znám jiný způsob, jak více usnadnit členům podílení se na chodu Sdružení.